Premiowanie świadczeniodawców przyjmujących i wystawiających e-skierowania w AOS

Dla kogo? 

Jeśli jesteś świadczeniodawcą, który:

 1. ma zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
 2. przyjmuje i wystawia e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub dokonuje tych czynności przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl

masz możliwość uzyskania z NFZ zwiększonego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
w Twojej placówce.

 

Przykład:

Świadczeniodawca, posiadający umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, obejmującą 15 poradni specjalistycznych, udzielił w lipcu 2020 r. świadczeń na kwotę 835 293,82 zł (wskazanych w zarządzeniu NFZ jako możliwe do rozliczenia z zastosowaniem współczynnika za przyjmowanie e-skierowań).

Jednocześnie w lipcu br. rejestrował pacjentów na podstawie e-skierowań w liczbie, która pozwoliła mu osiągnąć współczynnik za przyjmowanie e-skierowań na poziomie 20% (współczynnik stanowi: stosunek liczby e-skierowań do poradni specjalistycznych AOS w ramach danego miejsca udzielania świadczeń, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym, do średniej miesięcznej liczby odpowiednio porad specjalistycznych w ramach danego miejsca udzielania świadczeń za okres marzec 2019 r. - luty 2020 r. - z uwzględnieniem czasu realizacji obowiązującej umowy).

Tym samym wartość wskazanej na wstępie kwoty dzięki przyjmowaniu e-skierowań przez świadczeniodawcę ulegnie zwiększeniu w lipcu w ramach rozliczeń z NFZ o 2%, tj. 16 706 zł.

Ponadto, jeśli w lipcu br., wśród sprawozdanych do NFZ porad, w ramach których świadczeniodawca wystawiał skierowania do innych poradni AOS lub na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne lub do szpitala - 30% stanowiły porady, w trakcie których wystawiono e-skierowanie, wartość tych porad ulegnie zwiększeniu w ramach rozliczeń z NFZ o 5% i w przedstawionym przykładzie będzie to kwota na poziomie 12 529 zł.

Podany przykład jest na wysokim poziomie uogólnienia.

 

Więcej informacji:

 1. W dniu 1 lipca 2020 r. NFZ opublikował Zarządzenie Nr 94/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 2. Zmiany przepisów, wprowadzone cytowanym zarządzeniem, dotyczą świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) i mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2020 r.
 3. Polegają na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sytuacji zwiększenia przez świadczeniodawcę obsługi e-skierowań - tj. przyjmowania do realizacji e-skierowań oraz wystawiania e-skierowań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2019, poz. 711).
 4. Wartość świadczeń rozliczanych comiesięcznie przez świadczeniodawcę AOS, poczynając od 1 lipca 2020 r., będzie ulegać odpowiedniemu skorygowaniu z zastosowaniem współczynników określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia, pod warunkiem spełnienia kryteriów premiowania przyjmowania lub wystawiania e-skierowań określonych w tym artykule.
 5. Przy comiesięcznym rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania stosuje się do ogólnej liczby porad albo ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, z wyłączeniem świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt, onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS oraz świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON) i mają zastosowanie do:
  • ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5a do zarządzenia, z wyłączeniem świadczenia oznaczonego: kodem W02 oraz kodem rozpoczynającym się PPW i PZ,
  • specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącym załącznik nr 5b do zarządzenia, z wyłączeniem świadczeń rozliczanych na podstawie faktury zakupu,
  • diagnostycznych pakietów specjalistycznych, stanowiącym załącznik nr 5e do zarządzenia,
  • zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK), stanowiącym załącznik nr 1 część b do zarządzenia.
 6. Dane niezbędne do comiesięcznego wyliczenia współczynników za przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania NFZ będzie otrzymywał z Centrum e-Zdrowia, gdzie w systemie P1 zawarte są dane, dotyczące historii e-skierowań.
 7. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę AOS e-skierowań, świadczeniodawca w celu uzyskania zwiększonego finansowania udzielanych świadczeń zobowiązany jest, w ramach sprawozdawczości przekazywanej co miesiąc do NFZ, uwzględnić odpowiednie produkty rozliczeniowe wraz z identyfikatorami e-skierowań. Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za wydawanie e-skierowań stosuje się do porad specjalistycznych wymienionych w załączniku nr 5a, 5b oraz 5e do zarządzenia (z zastrzeżeniem przepisów § 12 ust.27 zarządzenia), na których wydano e-skierowanie.