Praktyczne porady

Poprawny komunikat a komunikat odrzucony

Podmiot wysyła komunikat do czasu otrzymania technicznego potwierdzenia przyjęcia komunikatu w przypadku niedostępności ZSMOPL wysyłka komunikatu powinna być ponawiana do skutku z częstotliwością co 2 minuty, w przypadku „skolejkowania” więcej niż jednego komunikatu, komunikaty wysyłane są w kolejności ich generowania. Jeśli komunikat został odrzucony z kodem błędu, podmiot jest zobowiązany poprawić błędne transakcje i niezwłocznie przesłać komunikat ponownie. Odrzucony komunikat traktowany jest jako niedostarczony. Jeżeli komunikat został zweryfikowany formalnie jako poprawny z ostrzeżeniem, traktowany jest jako dostarczony.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne odnośnie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktem Leczniczym (Dz. U. z 2017, poz. 2211) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381 
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz.1515) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515 
Zakres produktów, dla których przekazywane są informacje: 
 • Produkty lecznicze,
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
 • Produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4,
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane
 • w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149 i 60).
Informacje ogólne na temat komunikatów

Jako pierwszy komunikat do ZSMOPL przesyłamy IBO – czyli bilans otwarcia zawierający stany magazynowe dla wszystkich produktów aktualnie dostępnych w podmiocie. Podmioty prowadzące apteki są zobowiązane do przesyłania komunikatu dotyczącego zakupu hurtowego, komunikatu dotyczącego przyjęć magazynowych oraz komunikatu dotyczącego sprzedaży detalicznej. Każdy komunikat powinien zawierać następujące dane o produkcie: liczbę opakowań, dane identyfikujące podmiot, wartość netto (bez rabatów, upustów i bonifikat) oraz dane zbywcy i nabywcy. Produkty monitorowane identyfikowane będą w komunikacie za pomocą:

 • Kodu handlowego (EAN lub kodu równoważnego) - jeśli transakcja dotyczy produktu zawartego w Rejestrze Produktów Leczniczych
 • Numeru zapotrzebowania - jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego.

Informacje dotyczące transakcji i stanów magazynowych (komunikat obrotów i stanów) należy przekazywać niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiotu. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w trybie całodobowym, dane należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu doby. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny jest zobowiązany również do przesyłania komunikatu dotyczącego braków. Komunikat ten powinien być przesyłany w ciągu 24 godzin od wystąpienia przypadku braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Praktyczne porady

Poprawny komunikat a komunikat odrzucony

Podmiot wysyła komunikat do czasu otrzymania technicznego potwierdzenia przyjęcia komunikatu w przypadku niedostępności ZSMOPL wysyłka komunikatu powinna być ponawiana do skutku z częstotliwością co 2 minuty, w przypadku „skolejkowania” więcej niż jednego komunikatu, komunikaty wysyłane są w kolejności ich generowania. Jeśli komunikat został odrzucony z kodem błędu, podmiot jest zobowiązany poprawić błędne transakcje i niezwłocznie przesłać komunikat ponownie. Odrzucony komunikat traktowany jest jako niedostarczony. Jeżeli komunikat został zweryfikowany formalnie jako poprawny z ostrzeżeniem, traktowany jest jako dostarczony.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne odnośnie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktem Leczniczym (Dz. U. z 2017, poz. 2211) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011261381 
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz.1515) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515 
Zakres produktów, dla których przekazywane są informacje: 
 • Produkty lecznicze,
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu,
 • Produkty lecznicze sprowadzane w trybie art. 4,
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane
 • w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149 i 60).
Informacje ogólne na temat komunikatów

Jako pierwszy komunikat do ZSMOPL przesyłamy IBO – czyli bilans otwarcia zawierający stany magazynowe dla wszystkich produktów aktualnie dostępnych w podmiocie. Podmioty prowadzące apteki są zobowiązane do przesyłania komunikatu dotyczącego zakupu hurtowego, komunikatu dotyczącego przyjęć magazynowych oraz komunikatu dotyczącego sprzedaży detalicznej. Każdy komunikat powinien zawierać następujące dane o produkcie: liczbę opakowań, dane identyfikujące podmiot, wartość netto (bez rabatów, upustów i bonifikat) oraz dane zbywcy i nabywcy. Produkty monitorowane identyfikowane będą w komunikacie za pomocą:

 • Kodu handlowego (EAN lub kodu równoważnego) - jeśli transakcja dotyczy produktu zawartego w Rejestrze Produktów Leczniczych
 • Numeru zapotrzebowania - jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego.

Informacje dotyczące transakcji i stanów magazynowych (komunikat obrotów i stanów) należy przekazywać niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiotu. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w trybie całodobowym, dane należy przekazać niezwłocznie po zakończeniu doby. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny jest zobowiązany również do przesyłania komunikatu dotyczącego braków. Komunikat ten powinien być przesyłany w ciągu 24 godzin od wystąpienia przypadku braku możliwości wykonania obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.