Definicje interoperacyjności

W kontekście interoperacyjności istnieje konieczność odwołania się do podstawowych definicji interoperacyjności:

  • European Interoperability Framework 2.0 (Europejskie Ramy Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej”, 16/12/2010, do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej”)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 p. 565)

Według Europejskich Ram Interoperacyjności (w kontekście świadczenia europejskich usług użyteczności publicznej) interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów.

W myśl za Europejskimi Ramami Interoperacyjności, interoperacyjność ze swej natury jest wielostronna i najlepiej jest ją rozumieć jako wspólną wartość danej społeczności.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji interoperacyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

 

Zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (Dz.U. 2012 poz. 526) interoperacyjność osiąga się przez:

  • ujednolicenie - rozumiane jako zastosowanie tych samych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne,
  • wymienność - rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów,
  • zgodność - rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.

 

Rekomendacja Rady ds. Interoperacyjności w zakresie standaryzacji zarządzania procesem przepływu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach z dnia 10 czerwca 2021r.

Zespół Rady ds. Interoperacyjności ds. standaryzacji zarządzania procesem przepływu leków i materiałów medycznych w szpitalach przygotował zbiór zaleceń i sposobu postępowania w zakresie wdrażania skanowania kodów kreskowych w kluczowych obszarach związanych z zarządzaniem procesem przepływu produktów medycznych w szpitalu.

Dokument obejmuje rekomendacje w zakresie wykorzystania standardów interoperacyjności (HL7, GS1) na rzecz uproszczenia, elektronizacji i standaryzacji wybranych procesów dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach. Rekomendacje obejmują: modele referencyjne tych procesów oraz modele danych ze wskazaniem odpowiednich standardów interoperacyjności.

Rekomendacje obejmują:

  • Modele 9 procesów referencyjnych w postaci diagramów, prezentujących sekwencje czynności w ramach poszczególnych procesów;
  • Modele logiczne wybranych danych przetwarzanych w systemach szpitalnych w ramach procesów referencyjnych ze wskazaniem rekomendowanych standardów interoperacyjności, tj. GS1 i HL7;
  • Wskazówki dla dostawców szpitalnych systemów teleinformatycznych w zakresie możliwości implementacji przedmiotowych rekomendacji.  

 

Pliki do pobrania