Korzyści wynikające z Systemu Obsługi Importu Docelowego

Co nam daje SOID?

SOID umożliwia elektronizację procesu wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

 

Czym jest SOID?

SOID jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

 

Etap pierwszy

Udostępnienie ww. funkcjonalności to pierwszy etap projektu, którego celem jest umożliwienie realizacji procesu obsługi zapotrzebowań na import docelowy oraz wniosków refundacyjnych drogą elektroniczną przez wszystkie podmioty biorące udział w procesie.

 

Co dalej?

Kolejne etapy projektu, zaplanowane na 2021 rok, obejmują dalszą elektronizację procesu oraz udostępnienie interfejsu, który:

  1. umożliwi przesyłanie zapotrzebowania przez systemy gabinetowe,
  2. udostępni w systemie gabinetowym informację o rozstrzygnięciu,
  3. udostępni na Internetowym Koncie Pacjenta informację o rozstrzygnięciu,
  4. umożliwi składanie wniosków o refundację importu docelowego za pomocą aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.