Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

Pod adresem https://szczepimysie.pacjent.gov.pl dostępny jest formularz zgłoszenia dla zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie oraz formularzu kontaktowym zgłoszenia dla zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 dostępnym pod adresem https://szczepimysie.pacjent.gov.pl jest Minister Zdrowia.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia

e-mail: iod@mz.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

 

Jakie dane przetwarzamy

I. Dane osoby zgłaszającej zainteresowanie szczepieniem:

  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, 
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. kod pocztowy,
  5. nr telefonu kontaktowego. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane w formularzu zgłoszenia zainteresowania szczepieniem przetwarzamy na podstawie art.6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. dane przetwarzane są za zgodą osoby zgłaszającej zainteresowanie szczepieniem.

 

Jak długo przechowujemy dane?

Dane w Systemie przechowywane będą przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

 

Twoje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które przetwarzane są w związku z przesłaniem formularza zgłoszenia zainteresowania szczepieniem.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia ich lub wniesienia sprzeciwu.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do usunięcia danych przekazanych w formularzu zgłoszenia zainteresowania szczepieniem.

 

Udostępnienie danych

Dane przetwarzane w ramach Systemu będą przekazane jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia tj. Centrum e-Zdrowia, Operatorowi Chmury Krajowej sp. z o.o. w zakresie infrastruktury. 

  

Pamiętaj!

Jedyną stroną służącą do zgłoszenia chęci szczepienia przeciw COVID-19 jest strona https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. W przypadku, gdy otrzymasz wiadomość dotyczącą szczepień, która wygląda podejrzanie, zgłoś ją na stronie: https://incydent.cert.pl/

  

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 poz. 657);

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 poz. 654 z póź. zm);

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z póź. zm.);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 z póź. zm.).