Premiowanie świadczeniodawców wystawiających e-skierowania w POZ

Dla kogo?

Jeśli jesteś świadczeniodawcą, który:

 1. ma zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
 2. wystawia e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub dokonuje tych czynności przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl,
 3. rejestruje e-skierowania wystawione swoim pacjentom u świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej objęte e-skierowaniem (w ciągu 120 min od wystawienia e-skierowania)

masz możliwość uzyskania z NFZ zwiększonego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Twojej placówce.

 

Przykład:

Lekarz POZ, posiadający w lipcu 2020 r. 5000 zadeklarowanych pacjentów, przy maksymalnym poziomie wystawionych e-skierowań (powyżej 90%) może liczyć na wzrost kwoty przykazywanej przez NFZ w ramach rozliczeń stawką kapitacyjną na poziomie ok. 3500 zł do 4400 zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny).

Podany przykład nie uwzględnienia innych współczynników korygujących określonych na poziomie zarządzenia NFZ, dotyczącego POZ.

 

Więcej informacji:

 1. W dniu 1 lipca 2020 r. NFZ opublikował Zarządzenie Nr 95/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Zmiany przepisów, wprowadzone cytowanym zarządzeniem, dotyczą świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowa opieka zdrowotna (POZ) i mają  zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielonych od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Wprowadzone przepisy dotyczą zwiększenia poziomu finansowania świadczeń lekarza POZ w sytuacji wystawiania przez niego skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2019, poz. 711), tj. w przypadku lekarza POZ skierowań na:
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowane w ramach świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne);
  • badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) przeprowadzane w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych;
  • leczenie szpitalne w szpitalu, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. W przypadku udzielania porad przez lekarza POZ, w ramach których w okresie sprawozdawczym wystawione zostały e-skierowania, do rozliczenia tych świadczeń mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w załączniku nr 1 do zarządzenia. Wartość stawki kapitacyjnej w miesiącach objętych premiowaniem za wystawianie e-skierowań jest zróżnicowana w zależności od liczby wystawionych e-skierowań w stosunku do liczby wszystkich wystawionych skierowań na świadczenia objęte premiowaniem.
 5. Podstawą rozliczania świadczeń przez świadczeniodawcę są prawidłowo udzielone i sprawozdane porady lekarza POZ, w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy rozliczenie. Ważne, aby w ramach sprawozdawania porady, w trakcie której nastąpiło wystawienie e-skierowania świadczeniodawca przekazał identyfikator wystawionego e-skierowania (tj. numer identyfikujący skierowanie, który nadawany przez system teleinformatyczny świadczeniodawcy w systemie P1).
 6. Ponadto, w przypadku wystawienia przez lekarza POZ e-skierowania oraz zapewnienia jego rejestracji przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia, które zostały wskazane w e-skierowaniu, nie później niż w ciągu 120 minut od jego wystawienia, świadczenie takie będzie rozliczane z zastosowaniem cen jednostek rozliczeniowych wprowadzonych przedmiotowym zarządzeniem do załącznika nr 1 do zarządzenia.
 7. Dane, potwierdzające spełnienie przedmiotowego warunku NFZ pozyska z Centrum e-Zdrowia, gdzie w systemie P1 zawarte są dane, dotyczące dokładnej daty pobrania wystawionego e-skierowania do realizacji.