Raportowanie zdarzeń w przypadku podwykonawstwa

Informacja dot. raportowania zdarzeń w przypadku podwykonawstwa

Uwzględniając potrzeby uczestników systemu opieki zdrowotnej oraz strukturę właścicielską podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informujemy, że w zakresie raportowania zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, że obowiązek raportowania informacji o zdarzeniach zostanie przeniesiony z podmiotu zlecającego na podwykonawcę.

Odpowiednie zmiany znajdą odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Do końca 2021 r. możliwe jest raportowanie na dotychczasowych zasadach (raportuje podmiot zlecający lub podwykonawca jeżeli podmioty tak uzgodnią), zaś od stycznia 2022 r. obowiązywać będą założenia wskazane w niniejszym komunikacie.

 

Jak rozstrzygnięcie biznesowe wpływa na systemy informatyczne

W celu zapewnienia dostępu dla zleceniodawcy do informacji raportowanych przez podwykonawcę oraz zapewnienia właściwej interpretacji udzielanych świadczeń oraz ich rozliczeń zostaną wprowadzone zmiany:

 1. w zasobie Encounter w elementach:
  • Encounter.basedOn.identifier”, w którym należy przekazać identyfikator zlecenia wystawionego przez Zlecającego, gdzie OID dla zlecenia elektronicznych wskazujemy urn:oid:2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{x}.18.1, zaś dla zleceń papierowych wskazujemy urn:oid:2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{x}.12.2” gdzie X identyfikuje Usługodawcę w Systemie P1;
  • Encounter.basedOn.extension:requesterLocation”, w którym należy wskazać identyfikator placówki wystawiającej zlecenie.
       
 2. w zasobie Claim* w elementach:
  • type.coding.code”, w którym należy przekazać kategorie rozliczenia gdzie wartość jest stała = 2;
  • extension:identifier”, w którym należy przekazać identyfikator zlecenia;
  • extension:reqester”, w którym należy przekazać dane zlecającego;
  • extension:requesterCode”, w którym należy przekazać kod świadczeniodawcy w systemie NFZ;
  • extension:businessArrangement”, w którym należy przekazać dane kontraktu z NFZ Zlecającego.
  * gdzie kod świadczeniodawcy jest elementem opcjonalnym
        
 3. w indeksie EDM dodanie atrybutu „urn:extpl:SlotName:RequesterLocation” wskazującego placówkę wystawiającą zlecenie/skierowanie, której identyfikator zapisany jest wg. specyfikacji XDS: XON.

Zmiany zaznaczone w powyższym komunikacie zostały ujęte w dokumentacji integracyjnej oraz są dostępne na środowisku integracyjnym od dnia 2021-10-01.