O projekcie

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rpwdl.

CeZ jest administratorem systemu RPWDL, który jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym Podmiotów leczniczych, Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

  • tworzenie wniosków:
    • wpis podmiotu do Rejestru,
    • wpis zmian w Rejestrze,
    • wykreślenie podmiotu z Rejestru,
  • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej;
  • pobranie zaświadczeń;
  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.