O projekcie

System dostępny pod adresem: https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/.

Wprowadzenie systemu IOWISZ wyeliminowało zjawisko nadpodaży usług medycznych, czyli przyczyniło się do ich dostosowania do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie pozwoliło na podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwia świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce zapobiega prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych.

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia to system, który jest wykorzystywany przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej do realizacji inwestycji.

Przed wydaniem opinii przez wojewodów na temat inwestycji wypowiadają się wojewódzkie oddziały NFZ.

Wojewoda wydaje opinię w oparciu o:

  • mapy potrzeb zdrowotnych (dla danego województwa),
  • priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej,
  • dane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.