Narzędzie pomagające określić poziom refundacji - łatwiejsze wystawianie e-recept

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia strukturę pliku, który będzie udostępniany dla usługodawców.

  Plik zawierać będzie informacje na temat:

 • leków refundowanych;
 • EAN – numer GTIN leku;
 • Nazwa – nazwa handlowa leku;
 • substancjaCzynna – substancja czynna jaka znajduje się w leku;
 • Dawka – jakiej dawki substancji czynnej leku dotyczy wpis;
 • jednostkaDawki – w jakiej jednostce podana jest dawka substancji czynnej;
 • postac – definiuje postać leku, którego dotyczy wpis;
 • zawartoscOpakowania – dokładny opis zawartości opakowania;
 • rodzajLekuEnum – informacja na temat rodzaju refundowanego leku. Może przyjąć następujące wartości:
  • PL – Produkt Leczniczy;
  • WM – Wyrób Medyczny;
  • SZ – Środek Spożywczy specjalnego przeznaczenia;
 • poziomu refundacji – poziom refundacji danego leku. Przyjmuje wartości:
  • RYCZAŁT
  • 30%
  • 50%
  • BEZPŁATNY_DO_LIMITU
 • wskazań zapisanych w postaci tekstu z obwieszczenia refundacyjnego.

Zapisy znajdujące się w węźle wskazania przypisane są do odpowiedniego leku dla odpowiedniego poziomu refundacji. W węzłach wskazań widnieje także informacja o źródle pochodzenia wskazania oraz jego identyfikatorze.

Możliwe źródła to:

 • P – wskazanie zarejestrowane;
 • PR – wskazanie pozarejestracyjne;
 • ChPL – pochodzące z Charakterystyk Produktów Leczniczych.

Identyfikator wskazania to atrybut o nazwie idWskazania informujący o technicznym identyfikatorze wskazania, mający długość do 20 znaków. Identyfikator jest unikalny względem całej listy refundacyjnej.

Dodatkowo mogą wystąpić 2 atrybuty wiekOd oraz wiekDo oraz idWskazania.

  Atrybuty te mogą przyjąć następujące wartości:
 • wiekOd:
  • OD x – od wieku podanego w latach;
  • OD x M – od wieku podanego w miesiącach;
  • OD x T – od wieku podanego w tygodniach.
 • wiekDo:
  • DO x – do wieku podanego w latach;
  • DO x M – do wieku podanego w miesiącach;
  • DO x T – do wieku podanego w tygodniach.

Jeżeli wyżej wymienione atrybuty dotyczące wieku nie występują, to lek może być refundowany niezależnie od wieku pacjenta. 

Pliki do pobrania