Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej:

W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018, poz. 941, z późn. zm.).

 

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:

  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

 

Ponadto ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji (Dz.U. 2020 r., poz. 702, z późn.zm.) w ochronie zdrowia wskazuje, że:

  • od dnia 8 stycznia 2020r. recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej,
  • od dnia 1 lipca 2021r. usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach Systemu P1).

 

Równolegle, ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. 2019 r., poz. 1590), wskazuje, że od dnia 8 stycznia 2021 r. skierowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

 

Jednocześnie e-skierowania i e-recepty są przechowywane w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie tym będą również przechowywane indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej, przekazywane przez usługodawców w związku z raportowaniem do SIM zdarzeń medycznych (obowiązek prawny od 1 lipca 2021 r.).