Pilotaż EDM – nabór usługodawców

Rusza Pilotaż EDM

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności Zdarzeń Medycznych, indeksowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM”), w okresie od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2021 r., Centrum e-Zdrowia (zwane dalej „Centrum”) zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

     

Porozumienie dotyczące uczestnictwa

W celu wyłonienia uczestników Pilotażu EDM, z zachowaniem równych warunków naboru dla wszystkich zainteresowanych usługodawców, przygotowano poniższą procedurę.

Z wybranymi usługodawcami Centrum podpisze Porozumienia (wzory poniżej zawarte w załącznikach nr 1-3 - w zależności od typu usługodawcy), dotyczące szczegółowych warunków uczestnictwa w Pilotażu EDM, w tym kryteriów aktywnego udziału usługodawcy.

Na podstawie zawartego Porozumienia uczestnik Pilotażu będzie mieć możliwość zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM.

   

Umowa dotyczyć będzie:

 1. dofinansowania nabycia i sfinansowania urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub;
 2. dofinansowania usług związanych z uruchomieniem raportowania Zdarzeń Medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM lub;
 3. dofinansowania szkoleń;
 4. finansowania aktywnego udziału usługodawcy w Pilotażu EDM.

Szczegóły dotyczące ww. umowy zawarte są w zarządzeniu Nr 102/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM.

   

Kryteria naboru usługodawców do Pilotażu EDM:

 1. Usługodawca realizuje świadczenia zdrowotne w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w jednym z poniższych rodzajów:
  1. podstawowa opieka zdrowotna (POZ);
  2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) - w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. leczenie szpitalne lub leczenie szpitalne - w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Usługodawca, o którym mowa w punkcie 1, w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. sprawozdał łącznie do NFZ, w ramach sprawozdawczości z realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  odpowiednio:
  1. w rodzaju POZ: co najmniej 8 000 świadczeń;
  2. w rodzaju AOS lub AOS - w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej: co najmniej 12 000 świadczeń;
  3. w rodzaju leczenie szpitalne lub leczenie szpitalne - w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej: co najmniej 10 000 świadczeń.
 3. W dniu złożenia deklaracji usługodawca powinien:
  1. posiadać wygenerowane certyfikaty udostępniane przez Centrum na potrzeby obsługi funkcjonalności e-recepty oraz e-skierowania;
  2. posiadać gotowe oprogramowanie obsługujące funkcjonalność e-recepty oraz e-skierowania (odpowiednio w zakresie wystawiania lub przyjmowania e-skierowania do realizacji);
  3. posiadać warunki organizacyjne oraz techniczno-systemowe pozwalające na udział w Pilotażu EDM;
  4. posiadać gotowe oprogramowanie lub zadeklarować termin wdrożenia funkcjonalności Zdarzeń Medycznych po stronie własnej, wraz ze wskazaniem dostawcy oprogramowania oraz wersji wykorzystywanego systemu;
  5. znać treść wzorów Porozumień, w szczególności w zakresie kryteriów aktywnego udziału w Pilotażu EDM, przekładających się na możliwość comiesięcznego finansowania przez NFZ udziału usługodawcy w Pilotażu EDM, w ramach umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM;
  6. prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 941, z późn. zm.).
 4. W przypadku deklaracji gotowości oprogramowania, o której mowa w punkcie 3 lit. d), Centrum zastrzega sobie możliwość kontaktu z potencjalnymi uczestnikami i weryfikacji deklaracji uczestnika.
 5. Usługodawca zainteresowany udziałem w Pilotażu EDM przekazuje do Centrum wypełniony formularz deklaracji uczestnictwa w Pilotażu EDM. Link do formularza: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/index.php/334368;
 6. Centrum zweryfikuje otrzymane deklaracje w ramach posiadanych przez siebie środków techniczno - organizacyjnych oraz zastrzega sobie możliwość potwierdzenia zgłoszonych przez usługodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 i 2 we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.
 7. Deklaracje uczestnictwa w Pilotażu EDM, które wpłyną do Centrum rozpatrywane będą w kolejności następujących kryteriów:
  1. spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 1;
  2. spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 2;
  3. spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 3, z wyłączeniem litery d);
  4. spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 3 lit. d);
  5. zlokalizowanie miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez usługodawcę, ubiegającego się o udział w Pilotażu EDM, na terenie stwarzającym duże prawdopodobieństwo wymiany EDM z innymi usługodawcami zakwalifikowanymi do Pilotażu EDM;
  6. kolejność wpływu deklaracji do Centrum.
 8. Centrum zastrzega sobie możliwość kontaktu i podpisania porozumienia jedynie z wybranymi uczestnikami Pilotażu EDM, którzy spełniają najlepiej kryteria i cele Pilotażu EDM. Decyzja co do spełniania kryteriów naborowych należy do Centrum.
 9. Centrum zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych zmian w przedstawionych terminach i kryteriach Pilotażu EDM, w sytuacji zaistnienia okoliczności, mających istotny wpływ na funkcjonowanie Centrum, a których nie można przewidzieć na obecnym etapie realizacji. 

    

Masz pytania? 

Formularz deklaracji uczestnictwa w Pilotażu EDM: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/index.php/334368

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: edm@cez.gov.pl 

     

Pliki do pobrania