Projekt zmiany rozporządzenia dot. zdarzeń medycznych

Edytowano dnia 25 listopada 2021 r.

Projekt nowelizujący rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dnia 8 listopada 2021 roku został opublikowany projekt nowelizujący rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) obsługiwanego przez system informatyczny e-zdrowie (P1).

  

Dotychczas obowiązujące przepisy

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi już przepisami, informacja o udzielonych świadczeniach dla każdego pacjenta jest gromadzona w Systemie Informacji Medycznej. Dzięki temu powstaje elektroniczna historia wizyt, zdiagnozowanych chorób oraz zrealizowanych procedur medycznych. Informacje te mają służyć lekarzom i pracownikom medycznym. Przede wszystkim ułatwiać im prawidłowe diagnozowanie oraz sprawowanie opieki nad pacjentem. Dzięki udostępnieniu informacji o przebytych chorobach mogą wspomóc konsultację, poprzez skrócenie czasu trwania wywiadu lekarskiego.

 

Zakres zmian

Zakres zmian wprowadzanych nowelizacją obejmuje rozszerzenie raportowanych do SIM informacji m.in. o doszczegółowienie sposobu identyfikacji podmiotu medycznego, czy w przypadku zdarzeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza o dodatkowy kod według klasyfikacji ICF.

Ponadto do SIM będą przekazywane informacje o alergiach, ciałach obcych (np. implanty), grupie krwi, ciąży.

Planowane jest, że obowiązek przekazywania tych danych wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. natomiast do 30 czerwca 2022 r. dane te będą przekazywane fakultatywnie.

 

Patient Summary

Informacja o ciąży jest jednym z elementów Patient Summary będącego podsumowaniem informacji o pacjencie, historii i stanu zdrowia. Zakres danych Patient Summary zdefiniowała Komisja Europejska (dostępny tutaj: link) oraz został on zawarty w zakresie projektu realizowanego ze środków europejskich (system e-zdrowie (P1)). W ramach wspomnianego projektu wprowadzono już elektroniczną receptę i skierowanie, zdarzenia medyczne, wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, karty szczepień czy aplikację Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

 

Względy medyczne

Informacja o ciąży jest ponadto podyktowana względami medycznymi związanymi z:

  • udzielaniem świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjentki,
  • ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży,
  • ułatwieniami w zakresie weryfikacji uprawnień do otrzymania bezpłatnych leków,
  • otrzymaniem świadczenia poza kolejnością (szybszy dostęp do świadczeń dla grup uprzywilejowanych np. honorowi krwiodawcy lub kobiety w ciąży).

  

Dostęp do informacji

Dane gromadzone w SIM nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta.

Dostęp do informacji dotyczących konkretnego pacjenta automatycznie otrzymuje wyłącznie:

  • pracownik medyczny, który sam wytworzył daną informację (dokumentację medyczną) lub pracownik, który w tym samym podmiocie kontynuuje leczenie danego pacjenta,
  • lekarz, pielęgniarka i położna POZ, którzy zostali wybrani przez danego pacjenta,
  • każdy pracownik medyczny w przypadku zagrożenia życia.

W każdym innym przypadku, dostęp do informacji medycznych pacjenta (w tym również informacji o ciąży) wymaga jego zgody (art. 35 ust. 1 i 1a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia), którą może on wyrazić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dostępnego na portalu www.pacjent.gov.pl.

Należy podkreślić, iż żaden organ czy instytucja państwowa nie mają dostępu do całokształtu danych medycznych pacjentów. SIM umożliwia wymianę informacji medycznych wyłącznie między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i tylko w zakresie danych konkretnych pacjentów. Ponadto, dostęp prokuratury do danych medycznych pacjentów nie ulega żadnym zmianom w związku z propozycją rozszerzenia katalogu informacji raportowanych do SIM.

 

Pliki do pobrania