Przekazywanie danych ZM oraz Indeksów EDM do SIM w przypadku podwykonawstwa

Ustawowy obowiązek przekazywania danych ZM

Centrum e-Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi ustawowy obowiązek, zgodnie z którym usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM (System P1) dane Zdarzenia Medycznego przetwarzanego w systemie informacji (art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

W związku z powyższym, CeZ informuje, że przekazywanie danych zdarzenia medycznego do SIM w przypadku podwykonawstwa (w tym dotyczącego medycznej diagnostyki laboratoryjnej) powinno przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej przekazuje do SIM w ramach danych Zdarzenia Medycznego:

  • kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej - zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych Zdarzenia Medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020, poz. 1253);
  • dane podwykonawcy - zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
  • dane dotyczące zrealizowanej u podwykonawcy procedury medycznej, o których mowa w §2 ust. 2 ww. rozporządzenia;
  • dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej, wytworzonej
    w związku ze zrealizowaną przez podwykonawcę procedurą medyczną zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe wytyczne są zgodne z założeniami realizowanymi w ramach budowy Systemu P1, w tym w ramach realizowanego od listopada 2020 roku pilotażu EDM.