Adres Uniwersalny

Czym jest adres uniwersalny?

Adres uniwersalny, to adres rygorystycznie zapisany jako ciąg kodów:

  • kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr, bez myślnika),
  • kodu terytorialnego (z 7 cyfr kodu TERYT wybranych jest 6 cyfr od lewej, oznaczających województwo, powiat i gminę),
  • identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr),
  • identyfikatora miejscowości (7 cyfr),
  • identyfikatora ulicy (5 cyfr; w przypadku braku ulic ten fragment adresu składa się z ciągu „00000”),
  • współrzędnych x, y danego punktu adresowego w układzie PUWG 1992 (zaokrąglone do liczb całkowitych, 2 x po 6 cyfr) oraz
  • numeru budynku, oddzielanych znakiem ”|”.

Taka struktura adresu uniwersalnego zapewnia zachowanie przy imporcie z plików *.csv danych oddzielanych typowymi separatorami takimi jak przecinek, średnik czy tabulator. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego automatyczną syntezę, a także analizę i konwersję na adres fizyczny, dogodny do odczytywania przez ludzi. Jeśli stosowanie adresu uniwersalnego upowszechni się w praktyce, wiele uciążliwych czynności związanych z ustalaniem adresów będzie można przerzucić z ludzi na systemy informatyczne.

Celem działania aplikacji, dostępnej pod linkiem http://itia.pl/adres jest potwierdzenie istnienia adresu (wyświetlenie mapki pokazującej lokalizację) oraz doprowadzenie do sytuacji, w której możliwe jest ustalenie źródła i rodzaju błędu - w razie jego stwierdzenia możliwe będzie poinformowanie źródła o zlokalizowanym błędzie.

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa; po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo i podobnie postąpić w przypadku miejscowości i ulicy (w przypadku adresu budynku bez ulicy należy w polu ulica wybrać "brak") a w następnym polu nr budynku.

Np. dla Centrum e-Zdrowia w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Stanisława Dubois 5A adres uniwersalny przyjmie postać: 00184|146501|0918123|0918123|04337|489148|636046|5A|.

Wklejenie adresu uniwersalnego pozyskanego z jakiegoś źródła (np. z ostatniej kolumny pliku *.csv tabeli zamieszczonej na stronie http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/ we właściwe pole zakładki "Konwerter adresu uniwersalnego" pozwoli zdekodować ów adres na adres poprawny, w formie czytelnej dla człowieka. Nazwy w tak zdekodowanym adresie odpowiadają nazwom przypisanym do kodów w słowniku TERYT.

Operowanie kodami, zamiast nazwami związanymi z tymi kodami umożliwia "maszynowe" i automatyczne wychwytywanie błędów oraz tworzenie systemów bazodanowych, podlegających automatycznej korekcie.

Aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów i rozbieżności w danych - np. braku kodu pocztowego lub jego niepoprawną wartość - co oznacza błąd w bazie systemu danej gminy; niniejsza aplikacja nie korzysta z własnego słownika, a jedynie "zderza" dane pobrane z rejestru TERYT (GUS - prawnie umocowane i okodowane dane słownikowe) z danymi z Państwowego Rejestru Granic (GUGiK), pochodzącymi z poszczególnych gmin i wynik owego zderzenia wyświetla. Dokonane w czasie od 2017-07-26 do 2020-07-01 sprawdzenie ponad 14630 adresów pokazało wszystkie rodzaje błędów, jakimi mogą charakteryzować się dane w gminnych zasobach geodezyjnych, tworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012 poz. 125), częstokroć niepoprawnie wykonywanego.

Uwaga!

Zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa. Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach Adres, Szczegóły, Mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza "Zgłoś błąd" znajdującego się na górze ekranu, opisując rodzaj błędu. Ponieważ sprawdzanie adresów jest całkowicie anonimowe (wiadomo, który adres został zweryfikowany, ale nie wiadomo przez kogo), w razie potrzeby kontaktu zwrotnego prosimy o jego podanie (kontakt elektroniczny).

Jakikolwiek rodzaj błędu pokazywany w aplikacji jest wynikiem błędu w danych gminy lub braku tych danych – komunikaty o błędach przesyłane przez osoby dokonujące weryfikacji pozwoliły już na ustalenie najczęściej występujących błędów i powiadomienie gmin, które usunęły wskazane błędy. Jest to znaczący przyczynek do poprawy jakości danych, których otwarcie umożliwiło społeczny i bez ograniczeń wgląd. Wnioski z badań stanowiły będą podstawę do zmiany przepisów prawa (usunięcia niespójności oraz powieleń różnych wersji), których wynikiem są sygnalizowane błędy.