Adres Uniwersalny

Czym jest adres uniwersalny?

Adres uniwersalny, to adres rygorystycznie zapisany jako ciąg kodów:

  • kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr, bez myślnika),
  • kodu terytorialnego (z 7 cyfr kodu TERYT wybranych jest 6 cyfr od lewej, oznaczających województwo, powiat i gminę),
  • identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr),
  • identyfikatora miejscowości (7 cyfr),
  • identyfikatora ulicy (5 cyfr; w przypadku braku ulic ten fragment adresu składa się z ciągu „00000”),
  • współrzędnych x, y danego punktu adresowego w układzie PUWG 1992 (zaokrąglone do liczb całkowitych, 2 x po 6 cyfr) oraz
  • numeru budynku, oddzielanych znakiem ”|”.

Taka struktura adresu uniwersalnego zapewnia zachowanie przy imporcie z plików *.csv danych oddzielanych typowymi separatorami takimi jak przecinek, średnik czy tabulator. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego automatyczną syntezę, a także analizę i konwersję na adres fizyczny, dogodny do odczytywania przez ludzi. Jeśli stosowanie adresu uniwersalnego upowszechni się w praktyce, wiele uciążliwych czynności związanych z ustalaniem adresów będzie można przerzucić z ludzi na systemy informatyczne.

Np. dla Centrum e-Zdrowia w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Stanisława Dubois 5A adres uniwersalny przyjmie postać: 00184|146501|0918123|0918123|04337|489148|636046|5A|.

Operowanie kodami, zamiast nazwami związanymi z tymi kodami umożliwia "maszynowe" i automatyczne wychwytywanie błędów oraz tworzenie systemów bazodanowych, podlegających automatycznej korekcie.

Adres uniwersalny tworzony jest przez systemy, bez bezpośredniego udziału człowieka i tworzony jest wyłącznie wtedy, gdy dany obiekt faktycznie istnieje. Codziennie aktualizowany, pełny, skompresowany zbiór wszystkich punktów adresowych w Polsce w formacie *.csv znajduje się pod adresem: https://wms02.epodgik.pl/adruni/adruni.zip.

Dane tworzące adresy uniwersalne (punkty adresowe) są danymi źródłowymi, pochodzącymi bezpośrednio z miejsc ich wytworzenia. Pojęcie punktu adresowego opisane jest w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2021 poz.1368), a wykorzystywanie adresu uniwersalnego do zapewnienia jakości danych w rejestrach publicznych jest zalecona w załączniku do Uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 (M.P. 2021 poz. 290).