Definicje interoperacyjności

Podstawowe definicje interoperacyjności

W kontekście interoperacyjności istnieje konieczność odwołania się do podstawowych definicji interoperacyjności:

  • Europejskie Ramy Interoperacyjności dla europejskich usług użyteczności publicznej do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej” - European Interoperability Framework 2.0,
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 p. 565.

Według Europejskich Ram Interoperacyjności, w kontekście świadczenia europejskich usług użyteczności publicznej, interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów.

W myśl za Europejskimi Ramami Interoperacyjności interoperacyjność ze swej natury jest wielostronna i najlepiej jest ją rozumieć jako wspólną wartość danej społeczności.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji interoperacyjność to zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (Dz.U. 2012 poz. 526) interoperacyjność osiąga się przez:

  • ujednolicenie - rozumiane jako zastosowanie tych samych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne,
  • wymienność - rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych współpracujących systemów,
  • zgodność - rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.