Klasyfikacje

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10

Centrum e-Zdrowia na platformie P2 w Rejestrze Systemów Kodowania udostępnia przetłumaczoną na język polski wersję ICD-10.

Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową nr TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

Link do klasyfikacji: https://rsk3.ezdrowie.gov.pl/.  

Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia - ICF

Centrum e-Zdrowia na platformie P2 w Rejestrze Systemów Kodowania udostępnia przetłumaczoną na język polski wersję klasyfikacji ICF.

Tłumaczenia dokonano godnie z umową nr TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

CeZ od kliku lat prowadzi prace dotyczące wdrożenia klasyfikacji ICF w system ochrony zdrowia w Polsce.

Link do klasyfikacji: https://rsk3.ezdrowie.gov.pl/.  

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

Ponadto, ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa.

Klasyfikacja udostępniana jest przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek - International Council of Nurses z siedzibą w Szwajcarii. Link do zakładki umożliwiającej pobranie ICNP®: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnptm/icnp-download/icnp-download.

Każde wykorzystanie ICNP® musi zostać zgłoszone bezpośrednio ICN.

W Polsce programy pilotażowe związane z wykorzystaniem Klasyfikacji prowadzi Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia realizowany jest Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, finansowany z EFS w perspektywie 2014 –2020. W ramach Projektu realizowany jest Pilotaż, którego celem jest stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika ICNP®. Pilotaż umożliwi weryfikację możliwości wykorzystania słownika ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

Kroki, które należy wykonać w celu pobrania klasyfikacji

 1. Wejdź na stronę: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnptm/icnp-download/icnp-download;
 2. W przypadku pobierania klasyfikacji na użytek własnej placówki oraz zgodnie z opisem tzw. „non-commercial use” wypełnij formularz online, w którym pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Formularz należy wypełnić w języku angielskim;
 3. Po poprawnym uzupełnieniu pól nastąpi przeniesienie do strony, na której możesz wybrać katalogi z klasyfikacją. Pliki udostępnione są w formacie Ms Excel;
 4. Jeśli potrzebujesz plik w innym formacie należy napisać bezpośrednio do ICN np. na adres aamherdt@uwm.edu, które na prośbę udostępnia pliki w postaci ClaML i OWL;
 5. W przypadku wykorzystania ICNP® w celu komercyjnym, tzn. aby wykorzystać ją w oprogramowaniu, które następnie zostanie sprzedane, konieczne jest wykupienie odpowiedniej licencji bezpośrednio w ICN.

SNOMED CT

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych. Jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) - Międzynarodową Organizację ds. Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej.

CeZ jest członkiem przedmiotowej organizacji od grudnia 2011 r.

SNOMED CT jest wielonarodowym i wielojęzycznym systemem nazewnictwa, który może być tłumaczony na różne języki i dialekty. Posiada także systemy tłumaczenia (cross-maps) na inne systemy nazewnictwa: ICD-9-CM, ICD-10, ICD-O-3, ICD-10-AM, LOINC i OPC-4. Spełnia on wymagania ANSI, DICOM, HL7 i standardy ISO.

W CeZ została powołana Rada SNOMED, jako organ doradczy Dyrektora, której głównym celem działania jest opracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania SNOMED CT w Polsce.

Zalety klasyfikacji SNOMED

 • Odzwierciedla informacje kliniczne na poziomie szczegółowości niezbędnym do świadczenia opieki zdrowotnej;
 • Poprzez udostępnianie danych prawdziwie medycznych może zmniejszyć konieczność powtarzania elementów historii zdrowia przy każdym nowym spotkaniu z pracownikami służby zdrowia;
 • Informacje mogą być zapisywane przez różne osoby w różnych miejscach i połączone w prostą informację w EDM pacjenta;
 • Zastosowanie wspólnej terminologii zmniejsza możliwość różnej interpretacji informacji;
 • EDM z użyciem systemu redukuje błędy i może przyczynić się do zapewnienia kompletności w dokumentowaniu wszystkich istotnych danych;
 • Informacja standaryzowana z użyciem SNOMED CT ułatwia analizę danych, poprawę jakości opieki, działania na rzecz efektywności kosztowej opieki, a także badania i ustalanie przyszłych wytycznych klinicznych;
 • Terminologia kliniczna pozwala świadczeniodawcom identyfikować chorych według określonych kodowanych informacji oraz bardziej efektywnie zarządzać badaniami przesiewowymi, leczeniem i dalszą obserwacją.

Możliwe zastosowanie SNOMED

 • EDM;
 • e-recepty i e-skierowania;
 • katalogi usług klinicznych, np. w odniesieniu do procedur diagnostyki obrazowej;
 • bazy wiedzy medycznej wykorzystywane w systemach wspomagania decyzji klinicznych;
 • zdalny monitoring OIT;
 • przesyłanie wyników z laboratorium;
 • karty SOR;
 • rejestrowanie nowotworów;
 • bazy danych genetycznych.

Porównanie SNOMED z ICD

 • SNOMED CT jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych;
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) jest systemem klasyfikacji statystycznych do przypisania kodów dotyczących rozpoznań i procedur w celu wytworzenia zakodowanych danych do analizy statystycznej, epidemiologii, zwrotu kosztów i alokacji zasobów;
 • Oba systemy wykorzystują standardowe definicje i tworzą wspólny język używany w ramach EDM;
 • SNOMED CT umożliwia wprowadzanie informacji do EDM w trakcie opieki nad pacjentem, a ICD ułatwia wyszukiwanie informacji dla innych celów (wtórnych);
 • SNOMED CT jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO, międzynarodową organizację non-profit, z siedzibą w Kopenhadze. Zastosowanie SNOMED CT w systemach OZ wymaga licencji.
  Istnieją dwa modele:
  • w jednym, SNOMED CT może być pozyskany przez krajowe członkostwo w IHTSDO (opłata według PKB),
  • w drugim, może być stosowany przez licencję dla firmy (opłata zależy od liczby użytkowników końcowych),
  • do badań naukowych w zakresie informatyki medycznej, demonstracji lub w celu oceny SNOMED CT można swobodnie pobrać i używać. SNOMED CT w formie tabel jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników systemu UMLS, którzy podpisali umowę. Są dostępne liczne przeglądarki online i offline.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.snomed.org/.

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna - ATC

ATC to system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. System dzieli leki na grupy, w zależności od miejsca ich działania oraz charakterystyki terapeutycznej i chemicznej. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków (Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) w Norwegii podlegający pod Światową Organizację Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ATC oraz określona dawka dobowa DDD są rekomendowane przez WHO jako jednostki pomiaru, do wykorzystywania w badaniach nad zużyciem leków.

Link do bezpłatnej wersji angielskiej: http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.

Nazwy i kody logicznych identyfikatorów obserwacji - LOINC

LOINC jest bazą danych, która udostępnia uniwersalny system kodowania dla raportowania obserwacji medycznych. Dla każdej obserwacji baza danych zawiera kod, długą nazwę formalną, krótką 30-znakową nazwę oraz synonimy. Klasyfikacja w swoim kodowaniu łączy nie tylko typ, ale również określa inne wymiary np. miejsce powstania dokumentacji, autora itp.

Klasyfikacja składa się z identyfikatorów terminów medycznych związanych z elektroniczną dokumentacją zdrowotną (EHR).

LOINC jest podzielony na dwie główne części:

 • LOINC laboratoryjny,
 • LOINC kliniczny (zwierający ontologię dokumentów – definiującą typy dokumentów i raportów klinicznych).

LOINC służy do kodowania typu dokumentu w HL7 CDA oraz jest słownikiem rekomendowanym do wykorzystania w celu identyfikowania typów dokumentacji medycznej.

Kody LOINC można pobrać bezpłatnie ze strony: https://loinc.org/downloads.

Pliki do pobrania