Polityka prywatności systemu obsługi e-rejestracji

System e-Rejestracji utworzono w celu obsługi procesu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19

Szanowny Użytkowniku!

Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników centralnego elektronicznego systemu rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 (dalej: „System e-Rejestracji”), która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w tym systemie. Systemie e-Rejestracji dostępny jest po zalogowaniu na Internetowym Koncie Pacjenta pod adresem https://pacjent.gov.pl/

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”), przedstawiamy informacje o warunkach i zasadach przetwarzania danych w systemie.

Administratorem danych gromadzonych w systemie jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podmiotem przetwarzającym, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę serwisu, jest Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (dalej: „Centrum” lub „CeZ” ), skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP. Ponadto podmiotem przetwarzającym w Systemie eRejestracji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 (dalej: „NFZ”), w związku z obsługą infolinii 989 służącej do telefonicznej rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST:

Dane w Systemie e-Rejestracji oraz w formularzu kontaktowym zgłoszenia na szczepienie dostępnym przez aplikację dostępową przetwarzane są w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

1.Dane pacjenta:

 1. informacje niezbędne do przeprowadzania szczepień,
 2. dane osoby poddającej się szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby,
 3. dane zawarte w skierowaniu.

ODBIORCY DANYCH

Dane przetwarzane w ramach Systemu e-Rejestracji są przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z poźn. zm.), a także podmiotom wykonującym szczepienie. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Państwa dane osobowe są przetwarzane w Systemie e-Rejestracji przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia, którym Minister Zdrowia powierzył przetwarzanie danych w oparciu o porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać powierzone tylko takim podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane w Systemie e-Rejestracji przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym okres niezbędny do rozliczenia szczepienia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w Systemie e-Rejestracji przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje)
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych obejmujących imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL (osoby poddawanej szczepieniu), a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19 w oparciu o System e-Rejestracji.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do profilowania.

PLIKI COOKIES:

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z serwisu, są wykorzystywane pliki cookies.

Głównym celem stosowania plików cookies jest:

 1. personalizowanie stron internetowych (ustawienie języka, preferencji itp.),
 2. wykorzystanie w celach statystycznych,
 3. przechowywanie informacji o sesji (kto jest zalogowany),
 4. przechowywanie informacji o otwartych zakładkach,
 5. przechowywanie informacji o dekretacji.

WIADOMOŚCI PRZESYŁANE PRZEZ SYSTEM:

W ramach podniesienia jakości usług w trakcie realizacji projektu, Centrum zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do informacji związanych z Systemem e-Rejestracji. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do celów statystycznych.

ZABEZPIECZENIE GROMADZONYCH DANYCH

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w serwisie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, obowiązkiem Użytkownika serwisu jest stosowanie się do poniższych zasad:

Użytkownik ma przypisany indywidualny login i hasło do serwisu.

Atrybutów uwierzytelniających nie wolno zapisywać i pozostawiać w miejscach dostępnych dla innych osób, a także nie wolno przekazywać ich osobom trzecim.

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z infolinią techniczną Centrum e-Zdrowia pod numerem 19 457 oraz mailowo na adres: szczepienia_IT@cez.gov.pl Pomoc świadczona 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 21.00.

W przypadku pytań lub problemów dotyczących procesu szczepień należy kontaktować się z Infolinią Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989. Pomoc świadczona 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności przez opublikowanie w serwisie nowej polityki prywatności, wraz ze stosownym powiadomieniem o takiej zmianie.

Dlatego też prosimy o potwierdzenie polityki prywatności.   

Pliki do pobrania