I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Skaner Certyfikatów COVID” (dalej: „Aplikacja”).
 2. Właścicielem Aplikacji jest Skarb Państwa - Minister Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 w Warszawie, e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
 3. Dostawcą i Administratorem Aplikacji jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 w Warszawie.
 4. Użytkownikiem Aplikacji jest każda osoba, która pobrała Aplikację.
 5. Aplikacja służy do skanowania przy użyciu aparatu kodu QR prezentowanego przez osobę zaszczepioną, posiadającą negatywny wynik testu COVID-19 lub osobę ozdrowiałą a następnie odczytania, przetworzenia, odszyfrowania i zaprezentowania na ekranie telefonu danych: imion, pierwszej litery nazwiska, dnia i miesiąca z daty urodzenia osoby, dla której wystawiono polski kod QR oraz terminu ważności kodu lub imion, nazwiska, daty urodzenia osoby, dla której wystawiono polski kod QR oraz unikalnego identyfikatora certyfikatu w przypadku Unijnego Certyfikatu Covid.
 6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Aplikacji, a ponadto za pośrednictwem strony https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/regulamin-ucc

II Udostępnienie i korzystanie z aplikacji mobilnej

 1. Udostępnienie Aplikacji Użytkownikowi następuje poprzez umożliwienie pobrania jej na Urządzenie Mobilne z odpowiedniego sklepu:
  • dla systemu operacyjnego iOS ze sklepu App Store,
  • dla systemu operacyjnego Android ze sklepu Google Play.
 2. Pobranie aplikacji ze sklepu internetowego na urządzenie mobilne jest bezpłatne (mogą zostać naliczone opłaty za transfer danych, potrzebnych do pobrania aplikacji).
 3. Najnowsza wersja Aplikacji będzie umieszczona w odpowiednim z wymienionych powyżej sklepów i dostępna do pobrania przez Użytkownika.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 5. Dostawca informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia zawartych w niej danych. Dostawca rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu za pomocą Google Play Store oraz Apple App Store.

III Wymagania techniczne

 1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w pkt II.1. na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  • dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 6.0,
  • dla wersji Aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 12.0.
  • Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja musi posiadać kamerę.
  • Do zainstalowania i aktualizacji Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
  • Do aktualizacji bazy kluczy służących do weryfikacji Unijnego Certyfikatu Covid niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
  • Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

IV Zasady korzystania i odpowiedzialność

 1. Aplikacja przetwarza zeskanowany kod QR i prezentuje na ekranie telefonu imiona, pierwszą literę nazwiska, dzień i miesiąc z daty urodzenia osoby, do której należy polski kod QR lub imiona, nazwisko, datę urodzenia osoby, do której należy kod QR i unikalny identyfikator certyfikatu w przypadku kodu QR zeskanowanego z Unijnego Certyfikatu Covid. Osoba prezentująca do skanowania kod QR wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu umożliwienia weryfikacji przez Użytkownika, czy kod QR należy do jego właściciela.
 2. Przetwarzanie w/w danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż opisany w pkt IV.1 nie jest dozwolone.
 3. Polityka prywatności opisująca, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w aplikacji "UCC – Unijny Certyfikat Covid" dostępna jest pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci-ucc
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  • w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
  • z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora aplikacji o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 7. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 8. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 9. Dostawca informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności posłużeniem się lub podaniem do wiadomości publicznej przetwarzanych danych osobowych właścicieli kodów QR, uzyskanych za pomocą funkcji oferowanych przez Aplikację, w tym naruszenie ich dóbr osobistych, prywatności lub zasad przetwarzania danych osobowych.
 10. Dostawca informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;
  • szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  • jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do pobrania Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik;
  • nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Aplikacji.
 11. Dostawca informuje, że Aplikacja udostępniana jest w wersji Produkcyjnej. Jednakże przewiduje się dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzania nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji, w tym powstanie obowiązku potwierdzania zapoznania się z nowymi wersjami regulaminu. O rozszerzeniu funkcjonalności i wynikających stąd zmianach dla użytkowania Dostawca informuje w komunikatach prasowych.

V Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Właściciela aplikacji. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 2. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych poniżej.
 3. Udzielona licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
 5. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, z uwzględnieniem ust. 5, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

VI Wsparcie techniczne i zgłoszenia Użytkowników

 1. Wsparcie techniczne Aplikacji realizowane jest przez udostępnienie Użytkownikom telefonu kontaktowego, czynnego w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze, pod numerem telefonu 19 457.
 2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcjonalności, można kierować pod adres email: logowanie@cez.gov.pl