Centralny Rejestr Farmaceutów

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/crf.

Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich. Centralny Rejestr Farmaceutów RP obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich.

Rejestr zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdują się w nim między innymi dane dot. numerów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz daty wydania pozwoleń, terminy ważności oraz nazwy produktów leczniczych oraz określenie postaci i dawki.