O projekcie

System dostępny pod adresem: https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) umożliwia m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów.

Cel

Głównym celem ZSMOPL jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi. Obowiązek raportowania do ZSMOPL rozpoczął się dnia 1 kwietnia 2019.

Zakres

Do podstawowych funkcjonalności systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

  • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.