Przekazywanie danych ZM oraz Indeksów EDM do SIM w przypadku podwykonawstwa – aktualizacja

Zmiany w sposobie raportowania

W nawiązaniu do treści komunikatu opublikowanego w dniu 2021-04-26, Centrum e-Zdrowia informuje, iż w dotychczas rekomendowanym sposobie raportowania to podmiot zlecający badanie podwykonawcy był zobligowany do zapewnienia kompletnej informacji zarówno w zakresie informacji o zdarzeniu medycznym, jak i raportowaniu oraz udostępnianiu EDM.

Po konsultacji z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dokonano rewizji podejścia, którego wynikiem są następujące możliwości:

  1. podmiot zlecający odpowiada za przekazanie kompletu informacji o zrealizowanym na rzecz pacjenta świadczeniu (w tym procedur medycznych wykonanych przez podwykonawcę) w ramach danego zdarzenia medycznego oraz za zaindeksowanie wytworzonej w związku z tym EDM (zgodne z dotychczasową rekomendacją w zakresie raportowania informacji realizowanych przez podwykonawców),

  2. podmiot zlecający raportuje informację o zrealizowanym przez niego zdarzeniu medycznym (m.in. o zrealizowanych procedurach medycznych) i wytworzonej EDM, z wyłączeniem procedur medycznych zleconych do wykonania podwykonawcy (np. badanie). Informacje o wykonanych przez podwykonawcę procedurach medycznych – w zastępstwie podmiotu zlecającego – może przekazać do SIM podwykonawca. Podwykonawca raportując do SIM wskazuje wykonane przez niego procedury oraz oznaczenie podmiotu zlecającego wykonanie tej procedury (identyfikator i umowa z NFZ), a także przekazuje informacje o indeksie EDM, który będzie udostępniać online. Realizacja tego wariantu wymaga ustaleń pomiędzy podmiotem zlecającym i podwykonawcą sposobu realizacji obowiązków raportowych.

      

Uwaga

Należy zastrzec, że rekomendacji wskazanej w pkt 2 niniejszego pisma nie stosuje się w przypadku świadczeń realizowanych ze środków prywatnych.

Dodatkowo należy wskazać, że dla wszystkich zdarzeń medycznych trwających powyżej 24 godzin tylko podmiot zlecający odpowiada za realizację obowiązków raportowych.