Rejestr Produktów Leczniczych

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rpl.

Rejestr zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znajdują się w nim między innymi dane dot. numerów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, daty wydania pozwoleń, terminy ważności oraz nazwy produktów leczniczych oraz określenie postaci i dawki.