Warunki korzystania z Systemu obsługi e-rejestracji

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu e-Rejestracja.

§ 2

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator danych – administrator danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Aplikacja – aplikacja w ramach systemu umożliwiająca dostęp do Systemu. Aplikacja dla Pacjenta dostępna jest po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl/;
 3. Aplikacja dla Pracownika Medycznego (pracownika punktu szczepień zgłoszonego do Narodowego Programu Szczepień) dostępna jest pod adresem https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl
 4. System – system teleinformatyczny do obsługi procesu rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19, umożliwiający zarejestrowanie się pacjenta w celu wykonania szczepienia przeciw COVID-19 do podmiotu wykonującego szczepienie i ustalenie daty i godziny szczepienia;
 5. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i przetwarzane w Systemie; dane są również zapisywane w plikach cookies;
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. e-Rejestracja – e-Rejestracja centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciw COVID-19, w którym są przetwarzane:
  • Informacje niezbędne do przeprowadzania tych szczepień;
  • dane osoby poddającej się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości (dla osób nieposiadających nr PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby;
  • dane zawarte w e-skierowaniu.
 8. CeZ – Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, podmiot będący administratorem technicznym Systemu;
 9. Uwierzytelnienie - proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Pracownika Medycznego lub Pracownika Infolinii Narodowego Programu Szczepień;
 10. Pracownik Medyczny:
  • lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
  • fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; korzystający z Systemu w celu rejestracji pacjenta na szczepienie przeciwko COVID-19.
 11. Pracownik Infolinii Narodowego Programu Szczepień – Pracownik obsługujący Infolinię Narodowego Programu Szczepień dostępną pod numerem 989, umożliwiającą zapisanie się Pacjenta na szczepienie przeciw COVID-19;
 12. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu w celu zarejestrowania się na szczepienie przeciw COVID-19;
 13. Użytkownik – Pacjent, Pracownik Medyczny lub Pracownik Infolinii Narodowego Programu Szczepień.

§ 3

 1. System umożliwia rejestrację na szczepienie przeciw COVID-19 w wybranej przez pacjenta miejscowości oraz ustalenie terminu i daty szczepienia;
 2. Korzystając z Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

§ 4

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków;
 2. Korzystanie z Systemu jest bezpłatne;
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CeZ nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Systemem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków korzystania z Systemu przez Użytkowników;
 4. CeZ nie gwarantuje ciągłości działania Systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn niezależnych od CeZ;
 5. CeZ nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość rejestracji w punkcie szczepień oraz za prawidłowość szczepienia.

§ 5

 1. Z Systemu może korzystać Pacjent albo Pracownik Medyczny albo Pracownik Infolinii Narodowego Programu Szczepień;
 2. W celu korzystania z Systemu, Pacjent loguje się na swoje Internetowe  Konto Pacjenta dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl, a następnie w zakładce „Skierowania” wybiera „Skierowania specjalistyczne i do szpitala”. Na liście swoich skierowań odnajduje skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 a następnie wybiera „Ustal termin wizyty” w celu umówienia terminu szczepienia. Następnie Pacjent, przenoszony jest do e-Rejestracji, gdzie uzupełnia wymagane dane kontaktowe, zapoznaje się i potwierdza niniejsze Warunki, klauzulę informacyjną oraz potwierdza inne niezbędne oświadczenia znajdujące się w Aplikacji. W kolejnym kroku, Pacjent wybiera województwo, miejscowość oraz preferowany termin wizyty i po wyszukaniu pasującego terminu, umawia się na szczepienie. Po umówieniu wizyty, Pacjent otrzymuje potwierdzenie na wskazany numer telefonu oraz adres e-mail;
 3. Konto Pracownika Medycznego oraz Pracownika Infolinii Narodowego Programu Szczepień w Systemie są zakładane administracyjnie przez Centrum e-Zdrowia;
 4. Każdy Pracownik Medyczny może mieć tylko jedno konto w systemie;
 5. Do Aplikacji Użytkownik loguje się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego;
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom;
 7. CeZ przekazuje dane z systemu e-Rejestracji Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także podmiotom wykonującym szczepienie.

§ 6

 1. Administratorem danych przetwarzanych w Systemie e-Rejestracji jest Minister Zdrowia;
 2. Pełne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci-systemu-obslugi-e-rejestracji.

§ 7

 1. Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania;
 2. Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci-systemu-obslugi-e-rejestracji;
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego prawa;
 4. Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania, z tym że do czasu zakończenia rejestracji obowiązują Warunki w brzmieniu zaakceptowanym przez Użytkownika;
 5. W przypadku zmiany treści Warunków, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.


  Zalecenia bezpieczeństwa dla Systemu

  Centrum e- Zdrowia wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu obsługi rejestracji („System”).

  Jednakże każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z Systemu.

  W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

  1. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych osobowych do Systemu:
   • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
   • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane,
   • czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
   • zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
  2. Praca w Systemie:
   • nie wolno logować się do Systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych),
   • nie należy logować się do Systemu z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
   • po zalogowaniu do Systemu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
   • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer,
   • po zakończeniu pracy należy wylogować się z Systemu,
   • nie powinno się korzystać z Systemu w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci Internet.
  3. Bezpieczeństwo komputera użytkownika:
   • komputer używany do logowania do Systemu powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall,
   • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów.

  Uwaga:

  Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do Systemu zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.

  Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do Systemu są rejestrowane.

  Centrum e-Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika, z którego następuje połączenie do Systemu, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika Systemu.

   

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

  Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, z późn.zm.);

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

  Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295);

  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537, z późn.zm.);

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576). 

Pliki do pobrania