Opis przedmiotu monitorowania

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in. poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

W poniższym raporcie znajduje się interaktywny raport, w którym można zobaczyć i porównać tryb udzielania świadczeni radioterapii, chemioterapii, programów lekowych oraz biopsji w chorobach nowotworowych.

Wyszczególniono tryby udzielania świadczeń związane ze sposobem rozliczania i dostępności dla pacjenta:

  • ambulatoryjny;
  • hospitalizacji jednodniowej;
  • hospitalizacji;
  • zakwaterowania.

Wybrane tryby udzielania świadczeń można analizować w przekrojach czasowych (rok, miesiąc kwartał), regionalnych (województwa) oraz na poziomie poszczególnych świadczeniodawców.

Raport przygotowany w PowerBI otwiera się w nowym oknie.