Standardy gromadzenia danych

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

Skutecznym sposobem na interoperacyjność systemu informatycznego jest zastosowanie przy jego budowie powszechnie znanych i uznawanych standardów. Jeszcze przed użyciem standardów wymiany i zapisu danych należy zwrócić uwagę na przepływ danych w systemie (w szczególności w systemach zbudowanych z więcej niż jednej aplikacji lub modułu). Organizacją, która prowadzi prace nad poprawą interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia jest IHE www.ihe.net.

IHE w ramach swoich prac tworzy profile integracyjne, które opisują scenariusze wymiany danych tak ,aby były one kompatybilne i kompletne. IHE w swoich wytycznych wskazuje jako zasadne użycie standardu HL7 i DICOM. Komisja Europejska wskazała w decyzji 2015/1302 z dnia 28 lipca 2015 roku profile IHE jako rekomendowane do wykorzystania w zamówieniach publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Pełen tekst decyzji wraz z listą profili.

Rada do spraw Interoperacyjności

Rada ds. Interoperacyjności jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum e-Zdrowia. Zadaniem Rady jest rekomendowanie standardów interoperacyjności na poziomie technicznym, semantycznym czy organizacyjnym. Ponadto Rada wskazuje kierunki zmian systemu prawnego oraz strategii systemu ochrony zdrowia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia interoperacyjności legislacyjnej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia: przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz dostawcy oprogramowania i regulatorzy wraz z NFZ.

Rekomendacje Rady ds. Interoperacyjności

Rekomendacje dotyczące kompleksowego wsparcia procesu implementacji interoperacyjnych rozwiązań IT opartych o Profile IHE

Rada ds. Interoperacyjności przyjęła jednogłośnie oraz zaleca do stosowania Rekomendacje dotyczące kompleksowego wsparcia procesu implementacji interoperacyjnych rozwiązań IT opartych o Profile IHE w obszarze ochrony zdrowia w Polsce w zakresie obszarów funkcjonalnych:

  • elektroniczne skierowanie;
  • wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej.

Znajdują się w nich zalecenia ekspertów w jaki sposób implementować Profile IHE w systemach informatycznych na poziomie centralnym, a także w rozwiązaniach regionalnych i lokalnych.

Rekomendacje zostały wypracowane przez ekspertów IHE Europe przy współpracy z Centrum oraz członkami zespołu roboczego Rady ds. Interoperacyjność ds. Profili IHE.

Rekomendacje

Wypracowane przez ekspertów IHE Europe przy współpracy z CeZ oraz członkami Rady


Pobierz Pobierz

Rekomendacje Rady ds. Interoperacyjności w zakresie standaryzacji zarządzania procesem przepływu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach z dnia 10 czerwca 2021r roku

Zespół Rady ds. Interoperacyjności ds. standaryzacji zarządzania procesem przepływu leków i materiałów medycznych w szpitalach przygotował zbiór zaleceń i sposobu postępowania w zakresie wdrażania skanowania kodów kreskowych w kluczowych obszarach związanych z zarządzaniem procesem przepływu produktów medycznych w szpitalu.

Dokument obejmuje rekomendacje w zakresie wykorzystania standardów interoperacyjności (HL7, GS1) na rzecz uproszczenia, elektronizacji i standaryzacji wybranych procesów dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach.

Rekomendacje obejmują modele referencyjne tych procesów oraz modele danych ze wskazaniem odpowiednich standardów interoperacyjności:

  • Modele 9 procesów referencyjnych w postaci diagramów, prezentujących sekwencje czynności w ramach poszczególnych procesów;
  • Modele logiczne wybranych danych przetwarzanych w systemach szpitalnych w ramach procesów referencyjnych ze wskazaniem rekomendowanych standardów interoperacyjności, tj. GS1 i HL7;
  • Wskazówki dla dostawców szpitalnych systemów teleinformatycznych w zakresie możliwości implementacji przedmiotowych rekomendacji.

Rekomendacje w zakresie standaryzacji zarządzania procesem przepływu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach


Pobierz Pobierz

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)

DICOM jest standardem opracowanym w celu ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z obrazowaniem medycznym od radiologii, przez medycynę nuklearną i radioterapię, po endoskopię i mikroskopię wirtualną. Standard został opracowany przez American College of Radiology i National Electrical Manufacturers Association. Standard DICOM opisuje zarówno sposoby budowy samych obiektów DICOM, jak i ich wymianę pomiędzy systemami, w tym wymianę pomiędzy urządzeniem diagnostycznym i systemem klasy PACS. Do wymiany tego typu dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami ochrony zdrowia stosuje się mechanizm WADO, ze wsparciem procesu wymiany poprzez wykorzystanie profilu IHE XDS-I.b.

Health Level Seven (HL7)

HL7 jest rodziną standardów opisujących sposób wymiany informacji pomiędzy systemami medycznymi, opracowanych przez organizację o tej samej nazwie http://www.hl7.org.

Najbardziej znanymi elementami standardu są:

  • HL7 v2 – komunikacja pomiędzy systemami (messaging),
  • HL7 v3 – opisujący kwestie związane ze składnią i semantyką dokumentów klinicznych (CDA - Clinical Document Architecture).

Standard HL7 CDA, zatwierdzony przez organizację ANSI (Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji), stosowany jest w światowej informatyce medycznej już od ponad 10 lat, posiadając implementacje zarówno w wielu europejskich krajach, jak i poza naszym kontynentem.

Wysiłkiem Centrum e-Zdrowia także Polska staje się jednym z państw stosujących ustandaryzowaną elektroniczną dokumentację medyczną. W obliczu sukcesywnego zwiększania poziomu interoperacyjności między europejskimi systemami ochrony zdrowia pozwala to oczekiwać korzyści nie tylko z informatyzacji procesów wymiany danych medycznych w kraju, ale też z samego faktu zastosowania międzynarodowego standardu.

Warto zauważyć, że proces standaryzacji realizowany jest przy wykorzystaniu wiedzy polskich ekspertów oraz doświadczeń wynikających z zagranicznych implementacji, co pozwala tworzyć dobre warunki do jej rozpowszechniania.

Standard HL7 CDA specyfikuje strukturę i semantykę dokumentów medycznych na potrzeby ich wymiany między usługodawcami i pacjentami. Dokument medyczny rozumie się przy tym jako efekt czynu udokumentowania przeprowadzonych świadczeń medycznych, uzyskanych w wyniku tych świadczeń rozpoznań i związanych z planowanym badaniem lub leczeniem zaleceń. HL7 CDA nie jest więc standardem wymiany danych medycznych - dokument medyczny przekazać można odbiorcy w dowolny, uzgodniony z nim sposób. Podobnie nie jest też standardem przechowywania danych medycznych – można sobie wyobrazić generowanie dokumentu medycznego przy odczycie danych z relacyjnej bazy danych i sam standard zupełnie nie odnosi się do takich praktyk. Standard definiuje przede wszystkim sposób zapisu danych medycznych do pliku XML celem ich wymiany, a także zasady ich wyświetlania.

Pliki do pobrania