Choroby tarczycy

Opis przedmiotu monitorowania

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian.
W roku 2020 nastąpiły zmiany w systemie finansowania i rozliczania świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami tarczycy. Zmiany objęły trzy rodzaje świadczeń:
  • podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
  • ambulatoryjną opiekę zdrowotną (AOS) oraz
  • leczenie szpitalne (SZP).

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Z dniem 1 stycznia 2020 nastąpiła zmiana sposobu rozliczania świadczeń w AOS związanych z diagnostyką chorób tarczycy*. Został wprowadzony nowy produkt rozliczeniowy PS1 pakiet specjalistyczny - tarczyca. Pakiet ten obejmuje ryczałtowe finansowanie zestawu badań, które powinny być wykonane u pacjenta pierwszorazowego, diagnozowanego w kierunku chorób tarczycy i który zakończony powinien być postawieniem diagnozy, ustaleniem terapii oraz określeniem możliwości przejęcia opieki przez lekarza POZ. Celem tej zmiany jest ograniczenie nieuzasadnionego dzielenia porad diagnostycznych, zachęta do skrócenia kolejki i przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do objęcia opieką w POZ.
*wprowadzona zarządzeniem nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS

 

Leczenie szpitalne

Z dniem 1 stycznia 2020, w rodzaju leczenie szpitalne, nastąpiła zmiana w rozliczaniu świadczeń w zakresie endokrynologii*. Zmiana polegała na utworzeniu (w miejsce dotychczas istniejącej grupy K46) nowych grup K47D diagnostyka w celu wykluczenia lub potwierdzenia chorób tarczycy oraz K47L leczenie chorób tarczycy. Pierwsza z nich przeznaczona jest do diagnostyki chorób tarczycy, grupa K47L natomiast obejmuje leczenie podczas hospitalizacji. Utworzono też nowy produkt rozliczeniowy do sumowania:  5.53.01.0001531 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana. Celem zmiany jest zmniejszenie liczby osób oczekujących na udzielenie świadczeń, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania.
* wprowadzona zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 184/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

 

Podstawowa opieka zdrowotna

Od 1 kwietnia 2020, w podstawowej opiece zdrowotnej, nastąpiła zmiana rozliczania pacjentów chorych przewlekle na warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ . Na objęcie opieką pacjenta chorego przewlekle na cukrzycę, choroby układu krążenia i tarczycy NFZ przeznacza ponad 3-krotnie wyższą kwotę (tzw. stawkę kapitacyjną pomnożoną przez współczynnik korygujący 3,2) Zmiana ma na celu poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle.

 

Raport interaktywny

W celu monitorowania efektów zmian w sposobie rozliczania świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia aktywną aplikację, która w sposób graficzny prezentuje określone wskaźniki i tendencje od momentu wprowadzenia tych zmian.
Interaktywny raport monitorujący stan realizacji świadczeń po wprowadzeniu zmian ma postać Aplikacji Power BI i znajduje się tutaj. Plansza otwiera się w nowym oknie, może to zająć kilkanaście sekund.

 

Pliki do pobrania