e-dokumentacja medyczna (EDM)

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są od dnia 2019-01-01 do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:


  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.    


Zalety prowadzenia EDM w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Wprowadzenie ustrukturowanych mechanizmów wytwarzania EDM oraz wsparcie świadczone przez Systemu e-zdrowie (P1) w celu jej wymiany pomiędzy Usługodawcami przyniesie szereg korzyści z tym związanych zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i przede wszystkim dla pacjentów, których EDM dotyczy bezpośrednio.


Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są od dnia 2019-01-01 do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:


  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.    


Zalety prowadzenia EDM w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Wprowadzenie ustrukturowanych mechanizmów wytwarzania EDM oraz wsparcie świadczone przez Systemu e-zdrowie (P1) w celu jej wymiany pomiędzy Usługodawcami przyniesie szereg korzyści z tym związanych zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i przede wszystkim dla pacjentów, których EDM dotyczy bezpośrednio.


Korzyści z wykorzystania EDM

Transkrypcja filmu - korzyści EDM

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określającego co stanowi dokumentację medyczną, w jaki sposób powinna być przetwarzana i udostępniana. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Centrum e-Zdrowia dnia 2019-02-06 opublikowało dokument dla Usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne w celu realizacji zapewnienia zgodności w swoich systemach teleinformatycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Centrum e-Zdrowia opublikowało dokument wraz z krótkim filmem instruktażowym mającym na celu wsparcie podmiotów zewnętrznych w celu podłączenia do Systemu P1.


Dla wszystkich podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/P1-DS-DU_Podrecznik_uzytkownika_RPWDL.pdf udostępniono instrukcję jak krok po kroku podłączyć się do Systemu P1.


Dodatkowo na oficjalnym kanale CeZ dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn&index=5 udostępniło krótki film instruktażowy stanowiący wsparcie w realizacji procedury opisanej w ww. podręczniku użytkowania.

Pod adresem:

Centrum e-Zdrowia opublikowało dokument opisujący minimalne wymagania dla Systemów Usługodawców, o których mowa w art. 8b ustawy z dnia 2011-04-28 o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dokument został opublikowany w dniu 2019-02-06, zaś wszyscy Usługodawcy mają 9 miesięcy na ich zaimplementowanie licząc od terminu ww. publikacji.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określającego co stanowi dokumentację medyczną, w jaki sposób powinna być przetwarzana i udostępniana. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Centrum e-Zdrowia dnia 2019-02-06 opublikowało dokument dla Usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne w celu realizacji zapewnienia zgodności w swoich systemach teleinformatycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Centrum e-Zdrowia opublikowało dokument wraz z krótkim filmem instruktażowym mającym na celu wsparcie podmiotów zewnętrznych w celu podłączenia do Systemu P1.


Dla wszystkich podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/P1-DS-DU_Podrecznik_uzytkownika_RPWDL.pdf udostępniono instrukcję jak krok po kroku podłączyć się do Systemu P1.


Dodatkowo na oficjalnym kanale CeZ dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn&index=5 udostępniło krótki film instruktażowy stanowiący wsparcie w realizacji procedury opisanej w ww. podręczniku użytkowania.

Pod adresem:

Centrum e-Zdrowia opublikowało dokument opisujący minimalne wymagania dla Systemów Usługodawców, o których mowa w art. 8b ustawy z dnia 2011-04-28 o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dokument został opublikowany w dniu 2019-02-06, zaś wszyscy Usługodawcy mają 9 miesięcy na ich zaimplementowanie licząc od terminu ww. publikacji.

Zobacz wszystkie praktyczne porady