System Obsługi Importu Docelowego

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://soid.ezdrowie.gov.pl/

System Obsługi Importu Docelowego jest systemem teleinformatycznym, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Co umożliwia SOID?

System daje możliwość elektronicznej obsługi:

 • zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
 • zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
 • zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Ponadto System umożliwia:

 • elektroniczne wystawienie zapotrzebowania przez lekarza,
 • dokonanie jego oceny merytorycznej przez konsultanta medycznego,
 • wydanie rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Zdrowia,
 • powiadomienie pacjenta, lekarza lub aptekę szpitalną poprzez wysłaną na adres e-mail informacją o rozstrzygnięciu.

Kolejne etapy projektu, obejmują dalszą elektronizację procesu oraz udostępnienie interfejsu, który:

 • umożliwi przesyłanie zapotrzebowania przez systemy gabinetowe,
 • udostępni w systemie gabinetowym informację o rozstrzygnięciu,
 • udostępni na Internetowym Koncie Pacjenta informację o rozstrzygnięciu,
 • umożliwi składanie wniosków o refundację importu docelowego za pomocą aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.

System Obsługi Importu Docelowego umożliwia elektroniczne wystawianie zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Filmy instruktażowe

Sprawdzenie zapotrzebowania na produkt leczniczy

https://www.youtube.com/watch?v=VG5b3MG7m0E

Zakładanie konta lekarza

https://www.youtube.com/watch?v=VX-Os9bZXqA

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

https://www.youtube.com/watch?v=GwSwY8S_KSA>

Wystawienie zapotrzebowania na lek do stosowania poza podmiotem leczniczym

https://youtu.be/YE5t1Q5nXzQ

Wystawienie zapotrzebowania przez lekarza na lek do stosowania w podmiocie leczniczym

https://youtu.be/G-4_-xEDh_4

Wystawienie zapotrzebowania na lek przez Osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego

https://youtu.be/APN8SL_iF1A

Wystawienie zapotrzebowania na lek do stosowania w podmiocie leczniczym – Osoba uprawniona do reprezentowania

https://www.youtube.com/watch?v=25jK2aHqFRs

Wydawanie opinii przez konsultanta

https://youtu.be/2rUJd229dhg

Zakładanie konta hurtowni farmaceutycznej

https://www.youtube.com/watch?v=wxUsaAGA8yw

Zmiana osoby odpowiedzialnej dla hurtowni farmaceutycznej

https://www.youtube.com/watch?v=4i-W3UmKlzs

Wystawienie zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu (Część 1)

https://youtu.be/Wu4Ja-ux8nw

Wystawienie zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu – osoba uprawniona do reprezentowania (Część 2)

https://youtu.be/gR8rdRqm_Vk

Masz pytania?

Błędy i problemy w zakresie SOID prosimy zgłaszać mailowo na adres: soid@cez.gov.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy:

 • w tytule maila wysyłanego na soid@cez.gov.pl należy podać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dot. zgłoszenie,
 • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem,
 • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji nt zgłoszenia.

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 19 239, dla dzwoniących z zagranicy: +48 515 239 239. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Szkolenia Akademii CeZ

Potrzebujesz szkolenia z SOID lub z innych rozwiązań dostarczanych przez Centrum e-Zdrowia? Sprawdź ofertę szkoleniową Akademii CeZ na stronie akademiacez.gov.pl

Pliki do pobrania