System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

O projekcie

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System SMK wspiera procesy kształcenia podyplomowego związane m.in. z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, składaniem i oceną wniosków o rozpoczęcie specjalizacji, realizacją kształcenia, przeprowadzaniem egzaminów oraz uzyskiwaniem przez podmioty akredytacji do prowadzenia specjalizacji. Dane zbierane w systemie mają umożliwić bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia oraz dostarczyć informacje na potrzeby planowania kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Nowy system SMK

19 lipca 2022 r. został uruchomiony nowy System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który zgodnie z założeniami będzie wdrażany etapami przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności w dotychczasowym systemie do czasu budowy procesów w nowym SMK.

Pierwszą grupą zawodową, dla której uruchomiono nowe funkcjonalności systemu byli lekarze i lekarze dentyści. Funkcjonalności te odzwierciedlają centralny nabór na szkolenie specjalizacyjne dla tej grupy zawodowej. Wraz z kolejnymi wdrożeniami dostarczamy dalsze rozwiązania zapewniające realizację kształcenia zgodnie z jego przebiegiem. W nowym SMK całość szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, z wykorzystaniem nowych Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego, realizowana jest dla osób z postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023. Związane jest to z wydaniem przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nowych programów szkolenia specjalizacyjnego.

Z dniem 11 lipca 2023 r. wdrożone zostały pierwsze funkcjonalności dla kolejnej grupy zawodowej dołączanej do nowego SMK – diagności laboratoryjni. Funkcjonalności te w pierwszym etapie objęły proces wnioskowania o rolę. Wraz z dniem 2 stycznia 2024 r. wdrożymy kolejne obszary funkcjonalne związane z wnioskowaniem o specjalizację, prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego celem rozpoczęcia szkolenia. Podobnie jak dla lekarzy i lekarzy dentystów wraz z kolejnymi wdrożeniami dostarczać będziemy obszary odzwierciedlające proces kształcenia dla tej grupy zawodowej. Diagności laboratoryjni zakwalifikowani do szkolenia na postępowanie wiosna 2024, podobnie jak lekarze i lekarze dentyści, ewidencjonować będą proces specjalizacji już w nowym SMK.

Wraz z wydaniem zaplanowanym na dzień 2 stycznia 2024 r. oddamy także funkcjonalności związane ze składaniem wniosków o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego. Od sesji jesień 2024 lekarze, lekarze dentyści, diagności laboratoryjni, farmaceuci oraz inni pracownicy w ochronie zdrowia wniosek o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego będą składać w nowym systemie SMK.

Z uwagi na przyrostowe wdrażanie funkcjonalności w nowym SMK oraz celem ułatwienia korzystania z systemu, po zalogowaniu zostały udostępnione tabele obrazujące zakres funkcjonalny możliwy do realizacji w dotychczasowym lub nowym SMK.

System jest dostępny pod adresem: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/. Na tę stronę zostaniecie też Państwo automatycznie przeniesieni, jeśli zalogujecie się na dotychczasowy adres: https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Filmy instruktażowe

Filmy ze szkolenia

Informacje dla wszystkich użytkowników korzystających z dotychczasowego SMK

Wraz z uruchomieniem nowego systemu SMK została przeprowadzona migracja kont wszystkich użytkowników z dotychczasowego systemu SMK. Oznacza to, że każdy użytkownik, tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, inni pracownicy w ochronie zdrowia, jak również osoby/podmioty obsługujące dane procesy w SMK będą logować się do systemu za pośrednictwem nowego SMK. Następnie, w zależności od posiadanej roli, system będzie przekierowywał automatycznie użytkownika do odpowiedniej wersji SMK.

W ramach realizacji projektu, w nowym SMK będą oddawane funkcjonalności dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników w ochronie zdrowia. Kolejność prac zostanie ustalona z Ministerstwem Zdrowia.

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został przygotowany na wersje desktopowe. W związku z powyższym system może nie działać prawidłowo na urządzeniach mobilnych. Zalecane przeglądarki: Chrome (ostatnia oficjalna wersja), Firefox (ostatnia oficjalna wersja + wersja z rozszerzonym wsparciem), opcjonalnie Edge, Safari.

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk-serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje do pobrania nowa wersja systemu

Instrukcje do pobrania poprzednia wersja systemu