System Monitorowania Kształcenia

O projekcie

Nowy system SMK jest dostępny po adresem: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/. Na tę stronę zostaniecie też Państwo automatycznie przeniesieni, jeśli zalogujecie się na dotychczasowy adres https://smk.ezdrowie.gov.pl/.

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Nowy system SMK

19 lipca 2022 r. zostały uruchomione pierwsze funkcjonalności nowego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Obejmują one wymagania funkcjonalne dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz nowe regulacje prawne odnoszące się w szczególności do centralnego naboru na szkolenie specjalizacyjne, w tym związane z publikacją miejsc szkoleniowych czy wnioskowaniem o rozpoczęcie specjalizacji.

Realizacja całego procesu specjalizacji w nowym SMK planowana jest na wiosnę 2023 r., po wydaniu przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nowych programów specjalizacji, które istotnie przełożą się na kształt Elektronicznej Karty Szkolenia specjalizacyjnego, w której ewidencjonowany jest proces specjalizacji.

Osoby, które rozpoczną specjalizację w postępowaniu jesiennym w 2022 r. w nowym SMK, po wystawieniu skierowania, będę je kontynuować w dotychczasowej wersji systemu.

W pracach nad nowym systemem SMK uwzględnione zostały uwagi i sugestie użytkowników, jakie wpływały do Centrum e-Zdrowia, do dotychczasowej wersji systemu SMK. Z uwagi na przyrostowe wdrażanie funkcjonalności w nowym SMK oraz celem ułatwienia korzystania z systemu, po zalogowaniu zostały udostępnione tabele obrazujące zakres funkcjonalny możliwy do realizacji w dotychczasowym lub nowym SMK.

Filmy instruktażowe

Filmy ze szkolenia

Informacje dla wszystkich użytkowników korzystających z dotychczasowego SMK

Wraz z uruchomieniem nowego systemu SMK została przeprowadzona migracja kont wszystkich użytkowników z dotychczasowego systemu SMK. Oznacza to, że każdy użytkownik, tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, inni pracownicy w ochronie zdrowia, jak również osoby/podmioty obsługujące dane procesy w SMK będą logować się do systemu za pośrednictwem nowego SMK. Następnie, w zależności od posiadanej roli, system będzie przekierowywał automatycznie użytkownika do odpowiedniej wersji SMK.

W ramach realizacji projektu, w nowym SMK będą oddawane funkcjonalności dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników w ochronie zdrowia. Kolejność prac zostanie ustalona z Ministerstwem Zdrowia.

Zalecane przeglądarki

Informujemy, że System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został przygotowany na wersje desktopowe. W związku z powyższym system może nie działać prawidłowo na urządzeniach mobilnych. Zalecane przeglądarki: Chrome (ostatnia oficjalna wersja), Firefox (ostatnia oficjalna wersja + wersja z rozszerzonym wsparciem), opcjonalnie Edge, Safari.

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 19 239 oraz mailowo: smk‑serwis@cez.gov.pl. Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Instrukcje do pobrania nowa wersja systemu

Instrukcje do pobrania poprzednia wersja systemu